1. ORGANIZATORZY ZLOTU:

- Związek Harcerstwa Polskiego – Wydział Starszoharcerski GK ZHP
- Zaprzyjaźnione Referaty i Namiestnictwa z całego kraju

2. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

   Zlot odbędzie się w samym centrum kraju, na warszawskim Cyplu Czerniakowskim w dniach 1-5 maja 2013 r. – bez względu na warunki atmosferyczne. Zastępy przybywają na teren zlotu w środę 1 maja pomiędzy godziną 11:00 a 14:00.

3. UCZESTNICY:

   W PZHSie mogą brać udział zastępy starszoharcerskie z drużyn starszych lub wielopoziomowych. Impreza skierowana jest do członków ZHP, zastępy z innych organizacji harcerskich i skautowych mogą wziąć udział w zlocie po uzyskaniu zgody komendanta zlotu.

Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie uczestników do ESHD (Elektroniczny System Harcerskich Danych).

4. ZASTĘPY:

   Zastępy mogą liczyć od 5 do 8 osób (w tym pełnoletni opiekun). Ze względu na prowadzenie znacznej części programu na terenie pozazlotowym, każdy zastęp musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który w momencie rejestracji podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków zastępu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez członków zastępu.

5. ODPŁATNOŚĆ:

Koszt uczestnictwa w zlocie przy zgłoszeniu zastępu i wpłacie wpisowego wynosi:

 • do 20 lutego 2013 r. – 85 zł od osoby,
 • od 21 lutego – 13 marca 2013 r. – 90 zł od osoby,
 • od 14 marca – 31 marca 2013 r. – 95 zł od osoby.

   Wpłaty dokonuje się za wszystkich członków zastępu, również za opiekunów. Nadwyżki wpłat nie będą zwracane. Płatność należy dokonać do 31 marca 2013 r. przelewem na konto w BRE Bank nr 53 1140 1010 0000 5392 2900 1041 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: należy wpisać: "PZHS + nazwa zastępu").

6. ZGŁOSZENIA:

   Do 31 marca należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na zlot (który dostępny będzie od 7 lutego 2013 r. do 31 marca 2013 r.). Wszystkie pola proszę wypełnić z należytą starannością podając pełne dane (szczególnie dane członków patroli). W tym samym terminie na adres komendy zlotu należy wysłać pisemną zgodę komendanta hufca na udział jednostki w zlocie. Dodawanie osób do zastępu lub transfery między zastępami są możliwe jedynie drogą pisemnego powiadomienia komendanta PZHSu wysłanego  na adres e-mail pzhs@zhp.pl i uzyskania jego zgody. Niezwłocznie po nadesłaniu kompletnego zgłoszenia zastęp otrzyma informację o możliwości przyjęcia go na zlot. Za przyjęty na zlot uważa się zastęp, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • w terminie i w sposób kompletny wypełni elektroniczny formularz zgłoszenia,
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu i opiekuna w odpowiedniej wysokości,
 • zrealizuje i wyśle wszystkie zadania przedzlotowe,
 • otrzyma drogą elektroniczną od komendy PZHSu potwierdzenie przyjęcia zasępu na zlot.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA:

- Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi zlotu:

 • ubezpieczenie NNW (na podstawie wpisu do ESHD),
 • dostęp do pryszniców i toalet na terenie zlotu,
 • 4 ciepłe posiłki,
 • wrzątek do kolacji i śniadań,
 • pamiątkowy znaczek zlotowy,
 • koszulkę zlotową.

ZA OSOBY NIEOBECNE NA ZLOCIE, MIMO ZGŁOSZENIA, NIE POBIERA SIĘ WYPRAWKI ZLOTOWEJ ANI WYŻYWIENIA.

- Każdy zastęp otrzyma:

 • pakiet materiałów programowych – mapki, przewodniki, informacje do zadań i gier  zlotowych
 • dyplom uczestnictwa w zlocie, w wersji drukowanej oraz do umieszczenia na stronie internetowej,

8. ZAKOŃCZENIE ZLOTU:

Zlot skończy się 5 maja 2013 r. w godzinach przedpołudniowych.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA:

 • śpiwór i koc/karimata
 • prowiant na śniadania i kolacje
 • przybory do spożywania posiłków
 • kompletne umundurowanie

10. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK ZASTĘPU:

 • namiot turystyczny
 • apteczka pierwszej pomocy
 • GPS (może być w telefonie)
 • aparat cyfrowy (może być w telefonie)
 • telefon komórkowy z możliwością łączenia się z Internetem

11. INNE INFORMACJE:

 • Uczestników zlotu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendy i obsługi zlotu, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta zlotu.
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub zastępu ze zlotu.
 • Za szkody wyrządzone przez członków zastępu odpowiada jego opiekun.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w zlocie po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas zlotu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie zgłoszonego zastępu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
 • Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant zlotu ogłasza na stronie internetowej PZHSu.